REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWEETBABY.PL
 
§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Sprzedawca - Paputki Sweet Baby FPHU Dominika Madej, Rokiciny Podhalańskie 166b, 34-721 Rokiciny Podhalański
2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sweetbaby.pl
3. Klient - każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin - niniejszy regulamin.
6. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież, akcesoria i galanteria skórzana.
7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (sklep@sweetbaby.pl), telefonicznie pod numerem telefonu +48 513 666 398 lub +48 503 844 431 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie głównej sklepu) oraz poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej.
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
6. Przedmiotem sprzedaży są Towary, ktore zostana przez wlasciciela Sklepu stworzone na indywidualne zamówienie Klienta na podstawie przykładowych zdjęć produktów.
7. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych i nie zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Wszystkie Towary przedawane za pośrednictwem Sklepu są wytworzone na zamówienie klienta, nowe i wolne od wad.
10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone przed datą dokonania zmiany.
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
12. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient musi dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu.
13. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 
§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie.
2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.
3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
5. Składając Zamówienie Klient w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia otrzymuje dane do przelewu platnosci za zakup. Chwila opłacenie zamówienia na podane w mailu konto, jest momentem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.
 
§ 4 PŁATNOŚCI
 
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku Spółdzielczym
Przelewy krajowe w walucie PLN: 69 88150002 0000 0025 2757 0001
Przelewy zagraniczne w walucie EURO: PL61 8815 0002 0001 0025 2832 0002
w tytule płatności należy podać numer Zamówienia,
- gotówką w siedzibie firmy w przypadku odbioru osobistego produktu,
- gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera (dotyczy tylko Zamówień realizowanych na terenie Polski).
2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności, powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych od chwili złozenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.
 
§ 5 DOSTAWA
 
1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.
2. Opłata za dostawę nie jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja,gdyz nie stanowi ona dochodu Sprzedawcy.
3. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem przewoźnika, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa znajdują się na stronie Sklepu w zakładce KOSZTY WYSYŁEK.
4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej(wysylka za pobraniem), Kuriera InPost,oraz Paczkomatów InPost. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, podejmuje Klient w trakcie składania Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu.
 
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty z Towar (w przypadku przelewu).
4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
5. Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów.
6. Czas realizacji zamowien wynosi 7-10 dni od momentu zaksiegowania wpłaty za zamowienie na koncie Sprzedawcy, chyba że umowa miedzy Klientem, a Sprzedawca stanowi inaczej. Na czas oczekiwania na zamowienie składa się czas realizacji Zamówienia (uszycie/skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy zalezny od wybranej przez klienta formy dostawy (min. 24 godzin).
Czas realizacji zamówien może sie wydłużyć w okresach wzmożonej ilości zamówien jak np. okresy przedświąteczne, ostatnie tygodnie przed rozpoczęciem roku przedszkolnego/żłobkowego (sierpień) itp. W takiej sytuacji Sprzedawca będzie informował Klientów o wydłużonym czasie realizacji zamównien na stonie www.sweetbaby.pl jak rownieź drogą mailową w potwierdzeniach zakupu.
7. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura, które Klient otrzymuje wraz z Towarem lub drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 
§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJA
 
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na poniżej podany adres lub za pomocą poczty e-mail (sklep@sweetbaby.pl):
1. Paputki Sweet Baby FPHU Dominika Madej
2. Rokiciny Podhalańskie 166b 34-721 Rokiciny Podhalańskie
4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca się podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres:
Paputki Sweet Baby FPHU Dominika Madej
Rokiciny Podhalańskie 166b 34-721 Rokiciny Podhalańskie
najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.
8. W celu usprawnienia procesu reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:
   1. ) wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się tutaj: Formularz reklamacyjny lub Interaktywny formularz reklamacyjny
   2. ) wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres: sklep@sweetbaby.pl następnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oczekiwać kontaktu od Sprzedawcy, a później – jeśli Klient zdecydował się na wysłanie reklamowanego Towaru poprzez firmę kurierską wskazaną w formularzu reklamacyjnym przez Sprzedawcę – w ciągu 3 dni roboczych należy oczekiwać na kontakt od kuriera, który odbierze reklamowany Towar. Wysłanie reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta możliwe jest tylko na terenie Polski.
9. Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą.
10. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
11. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
12. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
14. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.
15. Gwarancja obejmuje wady powstałe w trakcie produkcyji towarów, jak również wady materiałów z których wykonany jest towar. Nie obejmuje zaś uszkodzeń spowodowanych podczas użytkowania towaru.
16. Niepoprawny dobór rozmiaru nie jest podstawą do reklamacji towaru, gdyż buty produkowane są przez Sprzedawce na indywidulane zamówienie Klienta. Sprzedawca prosi o dobieranie rozmiaru wg. Tabeli rozmiarów Firmy Sweet Baby, zamieszczonej w opisie każdego produktu, jak również w stopce górnej każdej podstrony sklepu w zakładce „Dopasowanie rozmiaru”. Sprzedawca prosi także o dodatkowe podawanie wymiarów stopy przszlego użytkownika butów. Jest to bardzo ważne, aby Sprzedawca mógł potwierdzic poprawność doboru rozmiaru, a jesli wymiary stopy tego wymagają uszyć buty na wymiar.
Nie podanie wymiarow oraz niepoprawny dobór rozmiaru butów uszytych na zamówienie Klienta, nie bedzie podstawą do zwrotu Towaru.
 
§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od umowy dotyczy jedynie produktów gotowych wskazanych w sklepie jako „Produkty gotowe”.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (wg.wymiarów podanych przez Klienta, w wybranej przez Klienta kolorystyce) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
   3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Paputki Sweet Baby FPHU Dominika Madej
Rokiciny Podhalańskie 166b 34-721 Rokiciny Podhalańskie
W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
4. Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 
§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI
 
1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.sweetbaby.pl (zakładka „Regulamin”).
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
   1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 10 ust. 3 Regulaminu,
   2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
   3. przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.
5. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.03 2018 roku.